Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników

Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników wiąże się ściśle z ewidencją czasu pracy. To właśnie na podstawie ewidencji czasu pracy ustalane jest wynagrodzenie przysługujące pracownikowi. Pracodawca ma obowiązek utworzenia ewidencji czasu pracy dla każdego pracownika. Co powinien zawierać ten dokument? Przede wszystkim:

- informacje o pracy w poszczególnych dniach roboczych z podziałem na pracę w niedzielę i święta czy pracę w porze nocnej,
- godziny nadliczbowe,
- dni wolne od pracy,
- urlopy,
- dyżury,
- zwolnienia od pracy czy inne usprawiedliwione lub nieusprawiedliwione nieobecności.

Ewidencja czasu pracy powinna również ujmować inne niż praca okoliczności, m.in.: urlopy, zwolnienia lekarskie czy urlopy macierzyńskie. Ewidencja musi być skrupulatnie przeprowadzana. W razie technicznych błędów inspektor może zastosować wyłącznie wniosek o prawidłowe prowadzenie ewidencji. Nieprowadzenie ewidencji w świetle prawa jest wykroczeniem, za które można otrzymać karę w wysokości od 2 do 30 tys. zł. Fałszowanie ewidencji może być zgłoszone przez inspektora do prokuratury, w związku z czym przeciw przedsiębiorcy prowadzone będą postępowania karne.