Sporządzanie deklaracji VAT-7

Sporządzanie deklaracji VAT-7 jest wynikiem obowiązku podatnika, który zobowiązany jest do samoobliczenia oraz zapłaty w odpowiednim terminie podatku. Podstawową deklaracją podatku od towarów i usług jest deklaracja VAT-7. Podatnik, który wypełnia taką deklaracje będzie musiał podać kilka informacji, które przede wszystkim będą dotyczyć transakcji zakupu i sprzedaży produktów, usług opodatkowanych podatkiem od wartości dodanej. Elementy deklaracji VAT-7 to:

  • miejsce i cel składania deklaracji,
  • dane identyfikacyjne podatnika,
  • rozliczenie podatku należnego,
  • rozliczenie podatku naliczonego,
  • obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego lub kwoty zwrotu,
  • informacje dodatkowe,
  • informacja o załącznikach,
  • oświadczenie podatnika lub osoby reprezentującej podatnika,
  • miejsce na adnotacje urzędu skarbowego.

Sporządzanie deklaracji VAT-7 stanowi podstawę do rozliczenia się z organem podatkowym. Podatnicy mają obowiązek składać do urzędu skarbowego deklaracje podatkową VAT najczęściej za okresy miesięczne w przewidywanym terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.