Sprawozdanie finansowe spółki akcyjnej

Spółka akcyjna prowadząc działalność na koniec roku obrotowego sporządza sprawozdanie finansowe, które stanowi podsumowanie wyników finansowych osiągniętych przez spółkę. Sprawozdanie finansowe spółki akcyjnej obejmuje kilka elementów, które łącznie dają dokładny obraz prowadzonej przez spółkę działalności. Sprawozdanie składa się z bilansu, rachunku zysków i start oraz informacji dodatkowej. Spółka akcyjna podlega corocznemu badaniu przez biegłego rewidenta więc w sprawozdaniu znajdzie się także zestawienie zmian w kapitale własnym oraz sprawozdanie z działalności spółki.

Sprawozdanie finansowe spółki akcyjnej zgodnie z ustawą o rachunkowości powinno być sporządzane w języku oraz walucie polskiej. Dane liczbowe mogą być wyrażone w zaokrągleniu do tysięcy złotych o ile zastosowanie takiego uproszczenie nie zniekształci obrazu jednostki gospodarczej.

Sporządzenie takiego sprawozdania to dodatkowe obciążenie dla spółki a przede wszystkim kierownika jednostki, który odpowiedzialny jest za sporządzenie sprawozdania w odpowiednim terminie. Sprawozdanie finansowe spółki akcyjnej to złożone zestawienie, którego sporządzenie wymaga znajomości odpowiednich kategorii rachunkowych.