Sprawozdanie finansowe spółki z o.o.

Spółka z o.o. jako podmiot posiadający osobowość prawną zobowiązana jest do prowadzenia pełnej księgowości. Na sprawozdanie finansowe spółki z o.o. składać się będzie bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa. W przypadku kiedy spółka podlegać będzie obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta do listy trzeba będzie doliczyć rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym.

Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. odzwierciedla jej sytuację majątkową i finansową. Umożliwia pozyskanie wielu informacji, które pomagają jednostkom gospodarczym podejmować decyzje gospodarcze. Jakie elementy spółka zobowiązana jest zawrzeć w poszczególnych sprawozdaniach określa ustawa o rachunkowości, podając w załącznikach wzory sprawozdań.

Sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki musi nastąpić w wyznaczonym czasie. Jeśli chodzi o sporządzenie sprawozdania spółka ma na to 3 miesiące od dnia bilansowego ( koniec roku obrotowego ) z kolei zatwierdzenie sprawozdania powinno odbyć się nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego.