Tworzenie zakładowego planu kont

Ustawa o rachunkowości zobowiązuje jednostki do posiadania dokumentacji, która określać będzie przyjęte przez jednostkę rozwiązania określane mianem polityki rachunkowości. Jest to bardzo ważne, ponieważ jedna z zasad rachunkowości, mówi o stosowaniu przez jednostkę w sposób ciągły wybranych rozwiązań, aby udostępnianie przez jednostkę dane miały wartość porównawczą.

Jednym z zadań jednostki w zakresie opracowywania polityki rachunkowości jest tworzenie zakładowego planu kont. Jest to zestawienie wszystkich kont jakie służyć będą w jednostce do ewidencji zdarzeń gospodarczych. Tworzenie zakładowego planu kont to proces bardzo pracochłonny, co wpłynęło na opracowanie wzorcowego planu kont dla poszczególnych rodzajów jednostek. Opracowany plan kont stanowi załącznik do dokumentacji, która opisuje zasady przyjęte przez jednostkę.

Tworzenie zakładowego planu kont to jedno z wielu zadań jakie czekają przedsiębiorcę rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej. Prowadzenie księgowości jednostki jest zadaniem złożonym, na które składa się wiele elementów.