Zestawienie zmian w kapitale własnym

Roczne sprawozdanie finansowe to dokument, który składa przez każde przedsiębiorstwo prowadzące pełną księgowość. Składa się z kilku dokumentów, które określają wynik finansowy, stan majątkowo-finansowy oraz kierunek zmian, jakie zachodzą w jej finansach.

Zestawienie zmian w kapitale własnym jest jednym z dokumentów, wchodzącym w skład sprawozdania finansowego. Nie zawiera go jednak każde sprawozdanie finansowe, lecz tylko te podawane obowiązkowemu badaniu księgowemu. Zestawienie zmian w kapitale własnym nie musi być sporządzane przez przedsiębiorstwa, sporządzające uproszczone sprawozdanie dla mikro jednostek. Jest jednak ważnym dokumentem umożliwiającym kontrolę finansów firmy.

Sporządzanie zestawienia zmian w kapitale własnym służy ukazaniu zmian w strukturze elementów, które składają się na kapitał własny oraz ukazaniu kierunków i skutków tych zmian. Dokument ten dostarcza również informacje o stanie finansowo-majątkowym podmiotu gospodarczego, a także o zmianach w zyskach, stratach, źródłach finansowania kapitałami własnymi, przychodach, kosztach, bezpośrednio związanych z kapitałem zakładowym.