Co zrobić żeby dostać Kartę Polaka?

Obywatele państw powstałych po rozpadzie ZSRR mogą ubiegać się o otrzymanie Karty Polaka. Jednym z warunków jej otrzymania jest posiadanie polskiego pochodzenia.

Co zrobić żeby dostać Kartę Polaka?

Po pierwsze, należy udać się do konsulatu RP, odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania starającego się. To tam należy złożyć komplet wymaganych dokumentów. Zalicza się do nich:
- wypełniony wniosek,
- 1 zdjęcie,
- kserokopię paszportu (oryginały do wglądu),
- komplet dokumentów potwierdzających związek wnioskodawcy z narodem polskim - mogą to być polskie akty, świadectwa itp. udowadniający polskie pochodzenie rodzica, dziadka lub dwóch pradziadków; ale też zaświadczenia organizacji polonijnych mówiące o zaangażowaniu wnioskodawcy w pracę na rzecz mniejszości polskiej, propagowaniu polskiej tradycji i kultury.

Złożenie kompletu dokumentów w konsulacie nie jest jednak wystarczające do otrzymania Karty Polaka. Aby stać się jej posiadaczem, konieczne jest umówienie się na rozmowę z konsulem RP lub wojewodą. Prowadzona w całości po polsku, około 15-minutowa konwersacja będzie dotyczyła spraw związanych z Polską - jej kulturą, obyczajami, historią. Pozytywny przebieg rozmowy przyczyni się do przyznania Karty Polaka.