Jak w 2020 złożyć sprawozdanie finansowe?

W ubiegłych latach obowiązek tworzenia sprawozdań finansowych w formie ustrukturyzowanej obciążał tylko jednostki, które prowadziły działalność gospodarczą, czyli te, które składały sprawozdanie do rejestru przedsiębiorców KRS.

Od 2020 roku obowiązek tworzenia sprawozdań finansowych w formie ustrukturyzowanej obejmie również organizacje niewpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a będące podatnikami CIT.

Jak w 2020 złożyć sprawozdanie finansowe?
Sprawozdanie podatnika CIT niebędącego przedsiębiorcą będzie:
- musiało być sporządzone w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnianej na stronie Ministerstwa Finansów. Tym samym e-sprawozdania finansowe tych podmiotów będą musiały obrać formę ustrukturyzowaną, a nie jak do tej pory nie ustrukturyzowaną.
- składane będą do szefa KAS, a nie jak dotychczas Naczelnika Urzędu Skarbowego. Szef KAS będzie je następnie udostępniał naczelnikom urzędów skarbowych, naczelnikom urzędów celno-skarbowych, dyrektorom izb administracji skarbowej oraz ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych.