Jak wypełnić wniosek o Kartę Polaka?

Karta Polaka to dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego, który może być przyznany osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego, albo zezwolenia na osiedlenie się na terytorium RP.

Chcąc otrzymać poświadczenie, osoba składająca wniosek musi wykazać swój związek z polskością np. poprzez znajomość języka polskiego i kultywowanie polskich tradycji. Kolejnym warunkiem jest obowiązek wykazania, że wnioskodawca lub przynajmniej jedna osoba z rodziny była polskiego pochodzenia, albo przedstawić zaświadczenie o aktywnym zaangażowaniu w działanie na rzecz polskiej kultury i języka przez okres co najmniej 3 lat.

Posiadacz Karty Polaka może bez opłat otrzymać wizę pobytową, podejmować legalnie pracę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy, korzystać z bezpłatnego systemu oświaty i bezpłatnej opieki zdrowotnej oraz ubiegać się o środki finansowe z budżetu państwa polskiego.

Jak wypełnić wniosek o Kartę Polaka? Przyznanie dokumentu następuje w drodze decyzji administracyjnej, poprzez pisemny wniosek zawierający dane w postaci imienia i nazwiska, miejsca i daty urodzenia, adresu zamieszkania za granicą oraz obywatelstwa i narodowości. Organem, który rozpatruje pismo jest konsul właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.