Księgowość a rachunkowość

Wiele osób błędnie pomiędzy księgowością, a rachunkowością stawia znak równości. Bardzo istotne podczas prowadzenia firmowej dokumentacji jest rozróżnienie tych pojęć, gdyż księgowość a rachunkowość określają dwa, zupełnie odmienne terminy.

Rachunkowość to system rejestracji gospodarczej, który przedstawia w mierniku pieniężnym proces produkcji, dystrybucji, konsumpcji i akumulacji dóbr wytwarzanych przez daną firmę. Ma ona na celu jasno zilustrować proces prowadzonej działalności gospodarczej, a następnie poddać go gruntownej ocenie.
Po przytoczeniu tych faktów, jasno przedstawia się istota rachunkowości.

Rachunkowość można podzielić na trzy podstawowe działy tj. księgowość, kalkulację i sprawozdawczość. Księgowość stanowi zatem jedynie jedną z gałęzi rachunkowości. Pełni ona funkcję rejestracyjną, jej zadaniem jej ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych, które wpływają bezpośrednio na zmiany majątkowe przedsiębiorcy.
Kalkulacja obejmuje działania mające na celu ustalenie kosztów jednostkowych wytworzonych dóbr oraz poinformowanie o wysokości tych nakładów.
Sprawozdawczość finansowa ma zaś za zadanie przygotować notyfikację odnośnie stanu działalności gospodarczej danego podmiotu. Przybiera ona formę sprawozdań finansowych w postaci baz danych pochodzących z ksiąg rachunkowych.