Księgowość w spółkach

Wiele osób zakładających spółki, zastanawia się nad tym, jak wygląda księgowość w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Często można spotkać się z pytaniem czy w spółce tej księgowość może być prowadzona w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Odpowiedź na to pytanie niestety jest przecząca, ponieważ możliwość tą mają jedynie podmioty określone przez ustawę, a więc:
- osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, a także spółki partnerskie,
- osoby prowadzące działalność w oparciu o umowy agencyjne oraz umowy zlecenia,
- osoby prowadzące specjalne działy produkcji rolnej (pod warunkiem zgłoszenia takiego zamiaru),
- osoby duchowne, które zrezygnowały z płacenia zryczałtowanego podatku dochodowego.

Spółka z o.o. zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych, które potocznie są nazywane pełną rachunkowością, której zasady zostały ściśle określone w Ustawie o rachunkowości.

Właściciele spółek z o.o. muszą pamiętać o tym, iż na koniec każdego roku muszą sporządzić tzw. sprawozdanie finansowe, na które składa się:
- rachunek zysków i strat,
- bilans.
- informacja dodatkowa.