Modyfikacja zakładowego planu kont

Obowiązek prowadzenia oraz sporządzania zakładowego planu kont posiadają: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna oraz każdy podmiot, który zobowiązany jest do prowadzenia księgowości pełnej (roczny przychód jest większy od 1 200 000 EURO), bowiem modyfikacja zakładowego planu kont wchodzi w skład zadań tej księgowości. Plan kont jest częścią składową systemu rachunkowości. Składa się on z księgi głównej i kont pomocniczych. Modyfikacja zakładowego planu kont wiąże się z pewną zasadą, która mówi, że każdy nowy wykaz kont stosuje się od pierwszego dnia danego roku obrotowego. Wynika z tego, że najlepszym terminem na wprowadzenie aktualizacji będzie koniec roku podatkowego bądź jego początek.

Plan kont składa się z takich pozycji jak:
- zasady prowadzenia kont pomocniczych,
- wykaz kont księgi głównej,
- powiązania ksiąg pomocniczych z kontami księgi głównej,
- przyjęte zasady kwalifikacji zdarzeń.

Modyfikacja zakładowego planu kont na bieżąco pozwala kontrolować ponoszone koszty oraz lepiej gospodarować zasobami finansowymi jednostki.