Sporządzanie sprawozdań finansowych

Podmioty gospodarcze, które prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i jawne, osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zobowiązane są na koniec roku przeprowadzić ewidencję podsumowującą rok obrotowy firmy.

Strony