Podatki w spółce z o.o.

Podatki w spółce z o.o. to konieczność w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Obowiązek obliczenia i zapłaty zaliczek na podatek dochodowy spoczywa na jednostce gospodarczej, a nie na wspólnikach. Zaliczki na podatek musisz wpłacić w terminie do 20 dnia miesiąca za poprzedni kwartał. Istnieje możliwość kwartalnego wyboru opłacania zaliczek na podatek dochodowy.

W pierwszej kolejności dochód przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu na poziomie spółki od osób prawnych - CIT, według stawki 19% lub 9%. Po wykonaniu transakcji zysk podmiotu gospodarczego może być wypłacany wspólnikom jako dywidenda, od której konieczna jest zapłata 19% podatku PIT.

Najprostszym sposobem na podatki w spółce z o.o. jest niewypłacanie zysku wspólnikom. Możesz również wziąć pod uwagę opcję przekształcenia działalności w spółkę komandytową.

Udziałowcy przedsiębiorstwa nie ponoszą odpowiedzialności za zaległości podatkowe. Wyjątek stanowią jednak osoby, które są jednocześnie członkami zarządu. Kolejnym zagadnieniem do frazy “podatki w spółce z o.o.” są podatki VAT od towarów i usług. Deklaracje podatkowe należy przesyłać w formie elektronicznej. W tej samej formie każdy podatnik ma obowiązek dostarczyć w terminie do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni dane z rejestru sprzedaży oraz zakupów.