Pozyskanie karty Polaka

Aby uzyskać kartę Polaka trzeba spełnić kilka warunków. Są to warunki obowiązkowe, ponieważ, jeśli nawet jeden z nich nie zostanie spełniony to opinia na temat wydania karty będzie negatywna.Wynika z tego, że pozyskanie karty Polaka wcale nie jest łatwą sprawą.

Przynależność do Narodu polskiego definiują następujące czynniki:

1. Komunikatywna znajomość języka polskiego
2 Znajomość oraz kultywowanie polskich zwyczajów i tradycji
3. Złożenie pisemnej deklaracji o przynależność do Narodu polskiego w obecności konsula, wojewody lub wyznaczonego przez niego pracownika.
4. Wykazanie, że jest się narodowości polskiej lub co najmniej jeden rodzic, dziadek, bądź oboje pradziadków było Polakami. Tą opcję można traktować wymiennie z przedstawieniem zaświadczenia o aktywnym działaniu na rzecz polskiej kultury i języka w okresie ostatnich 3 lat.
5. Złożenie zaświadczenia, że osoba starająca się o kartę polaka lub jej wstępni nie byli repatriowani lub się nie repatriowali.
6. Osoba ubiegająca się o kartę jest obywatelem republik postsowieckich

Pozyskanie karty Polaka jest możliwe tylko, gdy nie posiada się polskiego obywatelstwa ani zezwolenia na stały pobyt.