Procedura likwidacji spółki z o.o.

Procedura likwidacji spółki z o.o. rozpoczyna się najczęściej podjęciem uchwały o rozwiązaniu spółki przez wspólników.

Decyzja dotycząca rozwiązania spółki musi być podjęta przez co najmniej ⅔ głosów zgromadzenia wspólników.

Kolejnym krokiem jest otwarcie likwidacji spółki. Otwiera się ono prawomocnie wraz z wydaniem przez sąd orzeczenia o rozwiązaniu spółki i wprowadzeniu jej w stan likwidacji.

Należy pamiętać, że w trakcie likwidacji spółki wspólnikom nie wypłaca się ich części z zysków, ani nie dokonuje się podziału majątku. Działania tego typu można podjąć dopiero po spłacie wszystkich zobowiązań spółki.

Procedura likwidacji spółki z o.o. wymaga od likwidatorów spółki sporządzenia bilansu otwarcia likwidacji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Bilans należy złożyć do Zgromadzenia Wspólników Spółek Handlowych po upływie każdego roku obrotowego wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym i wszystkimi składnikami aktywów, według ich zbywczej wartości.

Jeśli złożony jest odpowiednio bilans i zapłacone wszystkie należności do sądu rejestrowego to zostało tylko spłacenie zadłużenia spółki, podział majątku i na tym procedura likwidacji spółki z o.o. się kończy.