Prowadzenie księgi PiR

Prowadzenie księgi PiR powszechnie znanej jako Księga Przychodów i Rozchodów jest bez wątpienia najpopularniejszym rodzajem ewidencji, który używany jest w przypadku księgowości uproszczonej. W księdze tej rejestrowane są wszystkie przychody osiągane przez firmę, ale również wydatki oraz wszelkiego rodzaju zakupy. Każda przeprowadzona transakcja musi zostać osobno zapisana w KPiR.

Każdy przedsiębiorca, którego przychód pochodzi z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, a który dla swojej firmy wybrał formę opodatkowania w postaci podatku liniowego lub zasad ogólnych, musi obowiązkowo prowadzić KPiR. Taki sam obowiązek dotyczy spółek jawnych, partnerskich oraz cywilnych prowadzonych przez osoby fizyczne, a których przychód netto w poprzednim roku obrotowym nie przekroczył 1 200 000 euro po przeliczeniu na walutę polską.

Istnieją jednak sytuacje, kiedy przedsiębiorca może zostać zwolniony z prowadzenia KPiR. Przykładem takich sytuacji mogą być np. choroba, podeszły wiek lub duży rozmiar firmy. Jednak przedsiębiorca, który chce zostać zwolniony z obowiązku, którym jest prowadzenie księgi PiR, zobowiązany jest do złożenia we właściwym Urzędzie Skarbowym podania co najmniej 30 dni przez miesiącem, w którym nie chcemy prowadzić księgi przychodów i rozchodów.