Przejście na pełną księgowość

Prowadząc działalność gospodarczą, każdy przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia księgowości firmy. Jednak nie musi samodzielnie prowadzić księgowości, może powierzyć ją biuru rachunkowemu.

Najczęściej firmy korzystają z tzw. uproszczonej księgowości w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Jednak jeśli nie są ustawowo zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości, mogą wprowadzić ten skomplikowany system ewidencji w przedsiębiorstwie. Dodatkowo przepisy regulują limit, po którego przekroczeniu należy przejść na pełną księgowość – 1, 2 mln euro.

Jak wygląda przejście na pełną księgowość po przekroczeniu limitu?

Przekraczając limit przychodów za dany rok podatkowy jednostka musi przejść na pełną księgowość, a z tym wiążą się pewne obowiązki jak:

- zamknięcie na ostatni dzień roku PKPiR, dokonując spisu z natury i wyceniając go w ciągu 14 dni do dnia zakończenia,
- sporządzenie na ostatni dzień roku inwentarza, czyli wykazu składników aktywów i pasywów, zgodnie z ustawą o rachunkowości,
- otworzenie na pierwszy dzień roku ksiąg rachunkowych, najpóźniej do 15 stycznia danego roku podatkowego.