Rachunek zysków i strat

Dokumentacji w przedsiębiorstwach jest wiele. Każdy z jej rodzajów ma jednak inną ważność. Weźmy chociażby przykład sprawozdania finansowego i faktury zakupu. Faktura zakupu będzie przechowywana znacznie krócej, niż sprawozdanie finansowe i posłuży do zaksięgowania operacji w księdze rachunkowej. Natomiast sprawozdanie będzie przechowywane wieczyście, odgrywając w firmie bardzo ważną rolę, nie tylko księgową.

O tym, że sprawozdanie finansowe ma w przedsiębiorstwach wyjątkową wartość świadczą dokumenty, jakie wchodzą w jego skład. Dotyczy to głównie rachunku zysków i strat, ponieważ dokument ten dokładnie określa sytuację finansową jednostki gospodarczej i wypracowany przez nią w ciągu roku obrotowego zysk lub też poniesioną stratę.

Rachunek zysków i strat stanowi tak ważny element każdego sprawozdania finansowego, gdyż pokazuje zmiany jakie zachodzą w danych latach w przychodach i kosztach. Dane w rachunku zysków i strat okazują również wysokość podatku, zapłaconego przez jednostkę. Nie można też zapomnieć o bardzo ważnej informacji prezentowanej przez rachunek zysków i strat. Jest nią podział przychodów i kosztów wraz z informacjami o wartościach poszczególnych kategorii.