Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat jest jednym z podstawowych i obligatoryjnych elementów sprawozdania finansowego firmy. Informuje jaka jest efektywność poszczególnych rodzajów działalności oraz jaki jest ogólny wynik finansowy przedsiębiorstwa. Rachunek zysków i strat podsumowuje przychody i koszty przedsiębiorstwa, jak również pokazuje zdolność do generowania zysków i samofinansowania.

Czym jest zysk w przedsiębiorstwie?
Zysk jest dodatnim wynikiem finansowym jednostki, który wiążę się z nadwyżką sprzedaży nad ogółem wydatków. Jest to realny zarobek przedsiębiorstwa osiągany poprzez odjęcie kosztów od przychodów. Z nim wiążą się dochody właścicieli, jak również możliwości rozwoju oraz inwestowania danej działalności gospodarczej.

Czym jest strata w przedsiębiorstwie?
W rachunkowości strata jest ujemnym wynikiem z działalności przedsiębiorstwa. Można ją prezentować w różnych poziomach - jako strata brutto ze sprzedaży, jako strata ze sprzedaży, strata z działalności operacyjnej, strata z działalności gospodarczej, strata brutto z działalności, jak również strata netto z działalności. Strata powstaje w momencie, gdy osiągnięte przychody są niższe od poniesionych kosztów, a więc gdy przedsiębiorstwo nie jest rentowne.