Rozpoczęcie rachunkowości w spółce z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem, który zobowiązany jest do prowadzenia pełnej księgowości oraz sporządzania na koniec roku sprawozdania finansowego, który składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowych.

W dniu, w którym przedsiębiorca otworzył działalność lub chce rozpocząć sprzedawać towary lub usługi, powinno nastąpić równocześnie rozpoczęcie rachunkowości w spółce z o.o. czyli otwarcie ksiąg handlowych. Złożony system ewidencji obejmuje każdą operację gospodarczą, a więc nawet najmniejsza czynność wywołująca skutki majątkowe lub finansowe musi zostać ujęta w formie zapisu. Taki łączny zbiór informacji zostaje na koniec roku bilansowego połączony i przedstawiony za pomocą sprawozdania. W niektórych formach organizacyjno-prawnych przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z uproszczonej księgowości i prowadzić rachunkowość na podstawie książki przychodów i rozchodów, karty podatkowej lub ryczałtu, natomiast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma nałożony obowiązek w oparciu o ustawę o rachunkowości prowadzenia pełnej ewidencji.