Split payment zmiany od 1 listopada 2019

Obowiązek podzielonej płatności, czyli Split Payment zmiany od 1 listopada 2019.

Z tym dniem do ustawy na temat tego mechanizmu weszły pewne nowe obowiązki i zasady, które dobrze jest znać.

Celem mechanizmu było uszczelnienie systemu podatkowego i zapobieganie wyłudzeniom podatku VAT.

Mechanizm podzielonej płatności polega na wyodrębnieniu z kwoty brutto: kwotę netto i podatek VAT. Tym sposobem kwota netto wpłacana jest bezpośrednio na rachunek kontrahenta, natomiast podatek VAT na osobne konto VAT zakładane i prowadzone przez bank za darmo.

Nowelizacja ustawy spowodowała, że przedsiębiorcy będą mogli kwotę zgromadzoną na rachunku VAT na potrzebę spłacania zobowiązań powstałych z tytułu:
- podatku dochodowego od osób prawnych
- podatku osobowego od osób fizycznych
- podatku akcyzowego
- należności celnych
- składek ZUS
- dokonywanie zbiorczych płatności
- stosowanie split payment do płatności zaliczek wnoszonych przed wystawieniem faktury

Split payment zmiany od 1 listopada 2019 obligują nabywcę towarów, na którego fakturze znajduje się dopisek “mechanizm podzielonej płatności” powinien dokonać wpłaty zgodnie z zasadami split payment. W przeciwnym wypadku organ podatkowy naliczy sankcję w wysokości 30% kwoty VAT przypadającej na nabyte towary lub usługi.