Sporządzanie sprawozdania przez biuro rachunkowe

Sprawozdanie finansowe to dokument przedstawiający sytuację finansową firmy po zamknięciu roku obrotowego.

Musi zawierać kilka podstawowych elementów:
1. Rzetelnie i przejrzyście wykonane zestawienie aktywów i pasywów, czyli bilans.
2. Podsumowanie wyniku finansowego przedsiębiorstwa, poprzez wykazanie przychodów i kosztów, czyli rachunek zysków i strat.
3. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia zawarte w informacji dodatkowej.

Spółki zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli handlowe spółki osobowe i kapitałowe mają 3 miesiące - od dnia bilansowego, na sporządzenie sprawozdania finansowego.

Częstym zjawiskiem jest sporządzanie sprawozdania przez biuro rachunkowe, z uwagi na ciągłe zmiany księgowe, w których profesjonalni księgowi są obeznani.

Dodatkowo, jeśli wysyłane sprawozdanie zawiera błędy to należy go poprawić i cały proces znacznie się przedłuża. Warto więc zastanowić się nad usługą jaką jest sporządzanie sprawozdania przez biuro rachunkowe.

Gotowe e-Sprawozdanie przygotowane przez księgowego, dostarczane jest do podpisu przez kierownika jednostki, a kolejno może zostać przesłane do odpowiedniego organu administracyjnego.