Sporządzanie sprawozdań finansowych

Podmioty gospodarcze, które prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i jawne, osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zobowiązane są na koniec roku przeprowadzić ewidencję podsumowującą rok obrotowy firmy.

Sporządzanie sprawozdań finansowych wykonane musi być przez kierownika jednostki czyli członka zarządu, wspólnika, komplementariusza, likwidatora lub członka organu zarządzającego inną formą działalności. Sprawozdanie składa się z bilansu wykazującego stany aktywów i pasywów na dzień kończący rok obrotowy, rachunku zysków i strat zawierającego przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego, a także objaśnień oraz informacji dodatkowej.

Pismo musi być wysyłane drogą elektroniczną w formacie pliku XML i zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem lub profilem zaufanym, aby potwierdzić wiarygodność dokumentu. Obowiązująca struktura logiczna i format nie dotyczy sprawozdań sporządzanych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości - oznacza to, że podmioty sporządzające ewidencję według MSR i przesyłając ją do repozytorium Dokumentów Finansowych nie muszą na razie stosować się do obowiązujących zasad związanych z formatem pliku określonego przez Ministerstwo finansów.