Sprawozdania finansowe spółki

Każda spółka prowadząca księgowość w formie księgi rachunkowej zobowiązana jest do sporządzania corocznego sprawozdania finansowego. Jest to dokument określający stan finansowy jednostki gospodarczej, wartości składników jej majątku oraz uzyskany w danym okresie rozrachunkowym wynik finansowy.

Sprawozdania finansowe spółki mogą mieć dwie formy - zwykłą oraz uproszczoną. Wersja uproszczona dostępna jest dla przedsiębiorstw, posiadających status mikro jednostki. Jeżeli spółka spełnia ten wymóg może skorzystać z przywileju sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego, składającego się tylko z trzech podstawowych dokumentów. Są nimi: bilans, rachunek zysków i strat, informacja uzupełniająca do bilansu.

Sprawozdania finansowe spółek, które nie mają statusu mikro jednostki poza bilansem i rachunkiem zysków i strat zawierają inne dokumenty. Zalicza się do nich wprowadzenie do sprawozdania finansowego, rachunek przepływów finansowych, zestawienie zmian w kapitale zakładowym oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.