Sprawozdanie z działalności spółki

Sprawozdanie z działalności spółki sporządzane jest dla zaprezentowania szczegółów dotyczących działalności spółki w danym roku obrotowym. Dzięki niemu podmioty zainteresowane spółką mają dokładniejszy obraz działalności prowadzonej przez spółkę. Sprawozdanie to stanowi dopełnienie sprawozdania finansowego.

Do sporządzenia sprawozdania z działalności zobowiązani są członkowie zarządu, którzy zajmują się sprawami spółki. Dane zawarte w sprawozdaniu powinny informować o:
- wydarzeniach zaistniałych w ciągu roku obrotowego oraz w okresie do zatwierdzenia sprawozdania finansowego, który w sposób znaczący wpłynęły na działalność spółki,
- aktualnie przewidywanej sytuacji finansowej spółki i kierunku jej rozwoju,
- oddziałach, zakładach jakie posiada spółka,
- instrumentach finansowych,
- dodatkowych elementach, niezbędnych do oceny sytuacji spółki.

Sprawozdanie z działalności spółki mają obowiązek opracować: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowo-akcyjne oraz inne podmioty.