rachunkowość spółki

Sporządzanie sprawozdania przez biuro rachunkowe

Sprawozdanie finansowe to dokument przedstawiający sytuację finansową firmy po zamknięciu roku obrotowego.

Musi zawierać kilka podstawowych elementów:
1. Rzetelnie i przejrzyście wykonane zestawienie aktywów i pasywów, czyli bilans.
2. Podsumowanie wyniku finansowego przedsiębiorstwa, poprzez wykazanie przychodów i kosztów, czyli rachunek zysków i strat.
3. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia zawarte w informacji dodatkowej.

Jak w 2020 złożyć sprawozdanie finansowe?

W ubiegłych latach obowiązek tworzenia sprawozdań finansowych w formie ustrukturyzowanej obciążał tylko jednostki, które prowadziły działalność gospodarczą, czyli te, które składały sprawozdanie do rejestru przedsiębiorców KRS.

Od 2020 roku obowiązek tworzenia sprawozdań finansowych w formie ustrukturyzowanej obejmie również organizacje niewpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a będące podatnikami CIT.

Strony