Wypłata dywidendy w spółce z o.o.

Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają prawo do otrzymania dywidendy z wypracowanego przez spółkę zysku po zakończeniu roku obrotowego. O wielkości dywidend decyduje uchwała zwyczajnego zgromadzenia wspólników podejmowana nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. Wypłata dywidendy w spółce z o.o. następuje właśnie po tym okresie.

Maksymalna kwota dywidendy wspólnika spółki z o.o. obliczana w ten sposób, że do kwoty zysku za ostatni rok obrotowy doliczane są niepodzielne zyski z lat poprzednich (nie dalej niż do 5 lat obrotowych) oraz kwoty przekazane na kapitały rezerwowe. Od tej sumy odjęte zostają poniesione straty oraz kwoty przekazane na fundusze rezerwowe, utworzone zgodnie z ustawą albo umową spółki, nie mogące być częścią dywidendy. Po odliczeniach kwota przeznaczona jest na wypłatę dywidendy wspólnikom spółki.

W uchwale o podziale zysku przez zwyczajne gromadzenie wspólników, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, powinien być wskazany dzień, w którym nastąpić wypłata dywidendy w spółce z o.o. Jeśli uchwała nie określi takiego dnia, dywidenda zostanie wypłacona w dniu określonym w uchwale zarządu spółki.