Zasady rachunkowości

Tworząc politykę rachunkowości w firmie, należy pamiętać o podstawowych zasadach rachunkowości, które usankcjonowane są przepisami prawa. Zasady rachunkowości to zbiór obowiązujących reguł, norm i procedur, które stosowane są dla dostarczenia informacji o sytuacji majątkowej firmy, jej działalności gospodarczej oraz osiąganych wynikach finansowych w sposób pełny, jasny, użyteczny i rzetelny.

Zasady rachunkowości dzieli się na trzy grupy: uniwersalne, podstawowe (nadrzędne) i szczegółowe (podrzędne). Uniwersalne zasady stosowane są w rachunkowości we wszystkich krajach niezależnie od systemu gospodarczego i ustroju politycznego. Natomiast podstawowe i szczegółowe zasady mogą być określane i wprowadzane do praktyki gospodarczej zależnie od rozwiązań, które są przyjęte w regulacjach prawnych konkretnego kraju lub zastosowania międzynarodowych rozwiązań.

Większość zasad rachunkowości obowiązujących w naszym kraju, zawartych jest w I rozdziale Ustawy o rachunkowości. Dotyczą one prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych.