Zdobywanie Karty Polaka

Karta Polaka to szczególny rodzaj dokumentu, który pozwala cudzoziemcowi przynależeć do narodu polskiego. Jej uzyskanie wiąże się z wypełnieniem określonych procedur.

Zdobywanie Karty Polaka wymaga przede wszystkim złożenia odpowiedniego wniosku w Konsulacie RP odpowiednim pod względem zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć zdjęcie oraz dokumenty poświadczające polskość wnioskodawcy oraz znajomość języka polskiego. Dokumenty te to np. potwierdzenie ukończenia kursu języka polskiego lub zaświadczenie organizacji polonijnych na temat aktywnej działalności wnioskodawcy na rzecz kultury polskiej. Dodatkowo, do wniosku o przyznanie Karty Polaka, należy dołączyć kserokopię paszportu, z oryginałem do wglądu.

Ważnym etapem w staraniu się o przyznanie Karty Polaka jest rozmowa z konsulem. Dotyczy ona tematów związanych z polską kulturą, historią i tradycjami i trwa około dwudziestu minut. Jeśli jej przebieg będzie pomyślny, to konsul przedstawi wnioskodawcy do podpisu deklarację przynależności do narodu polskiego.