Sporządzanie sprawozdania finansowego 2022

Zakończenie roku obrotowego w wielu firmach pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Wszystkie jednostki gospodarcze, które prowadzą tzw. pełną księgowość zobowiązane są do przygotowania i złożenia do urzędu – KRS i KAS, sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe daje obraz na sytuację finansową, majątkową i dochodową przedsiębiorstwa wyrażoną w pieniądzu.

Sporządzanie sprawozdania finansowego 2022 należy wykonać w określonej formie w wersji elektronicznej, w języku polskim i polskiej walucie w sposób rzetelny. Sprawozdanie powinno zawierać bilans, rachunek zysków i start, zestawienie zmian w kapitale, rachunek przepływów pieniężnych, informację dodatkową oraz objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe cechuje się zrozumiałością, istotnością, wiarygodnością, neutralnością, kompletnością, porównywalnością i przydatnością.

Kierownik firmy, na którym ciąży obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego musi dopilnować też jego zatwierdzenia, podpisania i złożenia.

sporządzanie sprawozdania finansowego 2022 z pomocą naszych księgowych to idealne rozwiązanie dla wszystkich firm. Zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą.