Jak się likwiduje spółki z o.o.?

Likwidacja spółki to proces, który polega na zamknięciu wszystkich jej interesów, upłynnieniu majątku i uregulowaniu zobowiązań. W wyniku likwidacji dochodzi do zamknięcia działalności spółki, która jest rozwiązywana, np. w wyniku uchwały wspólników lub orzeczenia sądu.

Proces likwidacji jest nieodłącznie związany z postacią likwidatora (lub likwidatorów) - to on reprezentuje spółkę w likwidacji i odpowiada za całość tego procesu. Do niego należy dopilnowanie, aby wszystkie niezbędne dokumenty i zawiadomienia zostały złożone w odpowiednich urzędach. Musi też dołożyć starań, aby uregulować wszystkie zobowiązania i wierzytelności. Jest to podstawowy warunek, który musi być spełniony, aby można było podzielić majątek spółki pomiędzy wspólników.

Odpowiadając na pytanie, jak się likwiduje spółki z o.o., trzeba pamiętać o konieczności sporządzenia bilansu otwarcia i zamknięcia likwidacji, a także sprawozdania z całego procesu. Następnie zostaje on przedstawiony do zatwierdzenia zgromadzeniu wspólników.