Sprawozdanie finansowe spółki z o.o.

Spółka z o.o. jako podmiot posiadający osobowość prawną zobowiązana jest do prowadzenia pełnej księgowości. Na sprawozdanie finansowe spółki z o.o. składać się będzie bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa. W przypadku kiedy spółka podlegać będzie obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta do listy trzeba będzie doliczyć rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym.

Księgowość dla spółki w Krakowie

Spółki prawa handlowego obarczone są obowiązkiem prowadzenie księgowości co wiąże się z mnóstwem czynności. Szczególnie uciążliwą formę przybiera pełna księgowość, do której prowadzenia zobowiązane są między innymi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. Księgowość dla spółki w Krakowie wiązać się będzie z szeregiem elementów składowych.

Strony