Sporządzanie sprawozdania przez biuro rachunkowe

Sprawozdanie finansowe to dokument przedstawiający sytuację finansową firmy po zamknięciu roku obrotowego.

Musi zawierać kilka podstawowych elementów:
1. Rzetelnie i przejrzyście wykonane zestawienie aktywów i pasywów, czyli bilans.
2. Podsumowanie wyniku finansowego przedsiębiorstwa, poprzez wykazanie przychodów i kosztów, czyli rachunek zysków i strat.
3. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia zawarte w informacji dodatkowej.

Kalkulator cen transferowych

Światowa globalizacja gospodarki doprowadziła do dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw międzynarodowych. Transakcje, które przeprowadzane są na rynku pomiędzy podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo stanowią w ostatnim czasie dużą popularność. Ustalone pomiędzy obydwiema stronami operacji gospodarczej ceny nazywane są cenami transferowymi. Otrzymany zysk nazywa się rezultatem finansowym, jaki ustalony lub narzucony został w wyniku powiązania.

Strony