Prowadzenie KPiR

Do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów zobowiązani są przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, spółki cywilne, jawne i partnerskie, których przychody nie przekroczyły równowartości 2 000 000 euro.

KPiR powinien zostać założony na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej bądź na 1. stycznia danego roku kalendarzowego. O założeniu księgi należy poinformować naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika ze względu na miejsce jego zamieszkania.

Skierowanie na badania lekarskie

Badania lekarskie jest obowiązkowym elementem zatrudnienia. Wynika to z przepisów BHP, które jasno określają w jaki sposób powinno dbać się o bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Badania lekarskie możemy podzielić na:
- badania wstępne
- badania okresowe
- badania kontrolne.

Każdy z wyżej wymienionych rodzajów jest badaniem potrzebnym do zachowania zasad BHP w pracy, natomiast występuje na różnych jej etapach. Badanie wstępne robi się zanim podejmie się pracę, natomiast okresowe i kontrolne już w jej czasie.

Strony