Prowadzenie księgowości PSA

Prowadzenie księgowości PSA, czyli prostej spółki akcyjnej, zobowiązuje do pełnej ewidencji księgowej. Czym charakteryzuje się prowadzenie ksiąg rachunkowych?

Księgi rachunkowe opisują każdą złotówkę przepływającą przez firmę. Rzetelnie prowadzona księgowość przedstawia szczegółowy obraz sytuacji finansowej spółki. W księgach rachunkowych ujmuje się m.in. informacje o wydatkach i przychodach z działalności operacyjnej, wynagrodzeniach pracowników, zapłaconych czynszach czy nawet zobowiązaniach kredytowych.

Rachunkowość w pigułce

Rachunkowość jest to sztuka pomiaru stanowiąca pewnego rodzaju ewidencje gospodarczą zjawisk i procesów, a także sytuacji majątkowej w danym przedsiębiorstwie. Przedmiotem badań są procesy jakie zachodzą w podmiotach i spółkach, a także posiadane przez nie zasoby biorące bezpośredni udział w tych zdarzeniach. Nie da się jednoznacznie określić pojęcia rachunkowość w pigułce, ponieważ wpływ mają na nią bezpośrednio wiele czynników związanych z samą formą prawną firmy, jak i jej strukturą wewnętrzną.

Strony