Skierowanie na badania lekarskie

Badania lekarskie jest obowiązkowym elementem zatrudnienia. Wynika to z przepisów BHP, które jasno określają w jaki sposób powinno dbać się o bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Badania lekarskie możemy podzielić na:
- badania wstępne
- badania okresowe
- badania kontrolne.

Każdy z wyżej wymienionych rodzajów jest badaniem potrzebnym do zachowania zasad BHP w pracy, natomiast występuje na różnych jej etapach. Badanie wstępne robi się zanim podejmie się pracę, natomiast okresowe i kontrolne już w jej czasie.

Skierowanie na badania lekarskie wydaje pracodawca. To jego rolą jest zadbanie o koszty i termin. Powinno ono być przekazane w dwóch kopiach, jednej dla pracownika, a drugiej dla lekarza medycyny pracy.

Skierowanie na badanie lekarskie powinno zawierać:

- imię i nazwisko pracownika
- numer PESEL (lub serię dokumentu, datę urodzenia)
- adres zamieszkania
- stanowisko pracy (wraz z rodzajem wykonywanej pracy, obowiązkami i czasem wykonywania)
- opis warunków pracy wraz z informacją dotyczącą:
→ czynników fizycznych, pyłów, czynników chemicznych
→ czynników biologicznych
→ innych czynników, w tym niebezpiecznych i uciążliwych