Sporządzanie sprawozdań finansowych Kraków

Jednostka prowadząca pełną księgowość zobowiązana jest na koniec roku obrotowego sporządzić roczne sprawozdanie finansowe przedstawiające osiągane przychody ze sprzedaży oraz poniesione wydatki dążące do ustalenia wyniku finansowego.

Poprawnie wykonane sprawozdanie finansowe składać będzie się z wprowadzenia, rachunku zysków i strat, bilansu, zestawienia zmian powstałych w kapitale własnym jednostki, sprawozdania dotyczącego przepływów pieniężnych oraz dodatkowych informacji i objaśnień. Sporządzanie sprawozdań finansowych Kraków zakończyć powinno się najpóźniej 14 lipca, aby 15 lipca wszelka dokumentacja trafiła do odpowiedniej jednostki jaką będzie Krajowy Rejestr Sądowy.

Sporządzanie sprawozdań finansowych Kraków jest dla Ciebie problemem? Skorzystaj z naszego doradztwa podatkowego i ciesz się z prowadzonej działalności. Warto pamiętać, że do sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki pod warunkiem, że obowiązek ten wynika z ustawy lub odrębnych przepisów.