jak sporządzić sprawozdanie finansowe

Składanie sprawozdania finansowego w 2020

W życie wraz z nowym rokiem weszło wiele zmian i składanie sprawozdania finansowego w 2020 będzie różniło się od tego składanego w poprzednich latach.

Sprawozdanie finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS musi być przekazane za pomocą środków elektronicznego przekazu. Szefowi KAS wraz z dołączonymi badaniami, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Jak wysłać sprawozdanie finansowe za 2019 rok?

Sprawozdanie finansowe to dokument przedstawiając sytuację majątkową, finansową oraz dochodową firmy w danym roku obrotowym.

Przygotowanie sprawozdania finansowego może opierać się na podstawie przepisów polskiej ustawy o rachunkowości albo zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

Sporządzanie sprawozdania finansowego to obowiązek kierownika jednostki, który musi wykonać nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego.

Strony