księgowa kraków

Wynik finansowy firmy

Wynik finansowy jest różnicą pomiędzy przychodami, a kosztami ich uzyskania obliczony dla określonego podmiotu gospodarczego w wybranym okresie sprawozdawczym. Dodatni wynik finansowy nazywany jest zyskiem, a ujemny stratą. Wynik finansowy podzielony przez wartość przychodu, aktywów lub zaangażowanego kapitału nazywamy rentownością.

Wynik finansowy firmy:

System podatkowy

System podatkowy to ogół przepisów prawnych i instytucji finansowych w zakresie ustalania i poboru podatków. Obejmuje nie tylko przepisy prawne, ale również całą strukturę podmiotów, które pobierają podatki, płacą je oraz wyznaczają ich indywidualną wysokość w tym także warunki ich płatności.
Podatki stanowią podstawowe źródło finansowania zadań i potrzeb publicznych. Prawidłowe funkcjonowanie systemu podatkowego przesądza o realizacji zadań publicznych, rozwoju kraju oraz sytuacji obywateli.

Strony