księgowanie firm

Polskie Biuro Księgowe

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest formą prawną, z której korzysta coraz więcej osób. Powodem może być możliwość rejestracji podmiotu gospodarczego w trybie S24 lub ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania.

Ważne jest jednak, aby wiedzieć, że jednym z obowiązków prowadzenia tego rodzaju działalności jest sprawozdawczość. Spółka z o.o. zobowiązana jest do prowadzenia pełnej księgowości oraz do sporządzania na koniec roku sprawozdania finansowego składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowych.

Prowadzenie księgowości PSA

Prowadzenie księgowości PSA, czyli prostej spółki akcyjnej, zobowiązuje do pełnej ewidencji księgowej. Czym charakteryzuje się prowadzenie ksiąg rachunkowych?

Księgi rachunkowe opisują każdą złotówkę przepływającą przez firmę. Rzetelnie prowadzona księgowość przedstawia szczegółowy obraz sytuacji finansowej spółki. W księgach rachunkowych ujmuje się m.in. informacje o wydatkach i przychodach z działalności operacyjnej, wynagrodzeniach pracowników, zapłaconych czynszach czy nawet zobowiązaniach kredytowych.

Strony