obsługa firm

Sprawozdanie finansowe spółki z o.o.

Spółka z o.o. jako podmiot posiadający osobowość prawną zobowiązana jest do prowadzenia pełnej księgowości. Na sprawozdanie finansowe spółki z o.o. składać się będzie bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa. W przypadku kiedy spółka podlegać będzie obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta do listy trzeba będzie doliczyć rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym.

Strony